سیمای حمل و نقل استان

 
اطلاعات جغرافيايي استان
جمعيت : 634 هزارنفر
سهم جمعيت استان ازكل كشور 1درصد
مساحت 16246 كيلومترمربع
سهم مساحت استان از كل كشور: 1درصد
نام مركز استان : ياسوج
تعداد شهرستان : 5شهرستان
تعداد شهر : 14شهر
تعداد ادارات راه وترابري شهرستان 6 اداره

اطلاعات شبكه راهها :
طول كل راهها: 5601كيلومتر
طول راههاي شرياني 310كيلومتر

طول راههاي همسنگ :
طول راه براساس نوع راهها :
بزرگراه 21كيلومتر
راه اصلي 488كيلومتر
راه فرعي 783كيلومتر
راه روستايي 4309 كيلومتر

اطلاعات ابنيه فني راهها :
1-تونل ها
 تعداد كل تونلها : 12تونل
 طول تونل ها : 4019متر
 تعداد تونل هاي روشن : 11تونل
طول تونل هاي روشن 4019متر
2-پل ها
 تعداد پل هاي با دهانه بالاي 20 متر : 69پل

***************************************************

تعداد شركتهاي حمل ونقل مسافر : 25 شركت
تعداد شركت هاي حمل ونقل كالا : 16شركت
تعداد پايانه هاي مسافري عمومي : 3 پايانه
تعداد پايانه هاي مسافري اختصاصي: 6 پايانه
بهره برداري مجتمع هاي خدماتي –رفاهي:3مورد (هجرت –زاگرس –ميلاد )
بهره برداري از پارك ترافيك: 1پارك
كاهش تلفات جاده اي (برون شهري):6/3درصد
كاهش تلفات جاده اي جاده (روستايي):9/41درصد
متوسط عمر ناوگان اتوبوسي استان : 5/5سال
نوسازي ناوگان اتوبوسي: 10 دستگاه
نوسازي ناوگان ميني بوسي :30دستگاه
نوسازي ناوگان سواري كرايه :35 دستگاه
راه اندازي ونصب دستگاه GSMدر اتوبوسها: 6دستگاه
مكانيزه نمودن صدور بليط: 25شركت
ايمني سازي مدارس :40مدرسه

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان کهگیلویه و بویر احمد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"